Om Add Genders arbete med förändring. En praktikant berättar

Alice Wästberg är en av praktikanterna på Add Gender som fått följa med på vårt arbete med förändring av normer i organisationer. Genom att ta in praktikanter vill vi vara en viktig länk mellan utbildning och arbetsliv för normförändrare! Här skriver Alice Wästberg om sin praktik.

Under fem veckor har jag praktiserat på Add Gender och har fått en nära inblick i förändringsarbetet som de bedriver. Jag har också sett hur det kan leda till faktisk diskursförändring inom olika företag.

Diskursförändring. Ett förändrat sätt att tänka om normer

Diskursen kan utvecklas från att ett avståndstagande och direkt motstånd mot ord som normkritik och inkludering, till att intressera sig för ämnet och genomföra förändringar för att bli ett ledande företag för jämställdhet och inkludering. Add Genders utgångspunkt är att det ska vara lätt och roligt att göra rätt. Det handlar inte om att stryka allt för att göra nytt, utan snarare att addera andra perspektiv och förhållningssätt för att göra:

  • arbetsplatsen
  • projekten
  • innovationen
  • föreningen

mer inkluderande, jämställd och jämlik.

Sättet vi pratar om saker och ting förändras hela tiden. Vi förhåller oss olika händelser, begrepp eller uttryck och tolkar dem utifrån till diskurser som råder omkring oss.

Vad betyder diskurs?

Diskurser, som kan förstås som olika sätt att tänka och tala om något, formar och formas av oss. Precis som normer befästs diskurser hela tiden genom att de reproduceras genom till exempel media och individuellt agerande. Samhälleliga diskurser består av större sammanhängande toner och budskap om särskilda frågor, och om vi vill förstå diskurser om jämställdhet och jämlikhet kan vi ställa oss frågor som: 

  • Vad menar vi när vi pratar om jämställdhet?
  • Vilka inkluderas?
  • Vilka röster får höras?* Vart läggs fokus?

Förändringen är ständig

Förståelse är inte statiskt, utan det en process som ständigt händer. Detta är kanske den viktigaste insikten i ett förändringsarbete. Det betyder att vi kan aldrig kan komma i mål eller uppnå Kunskapen eller Tillståndet som behövs, utan det är något som ständigt utvecklas och utmanar sig själv. Detta kan kanske låta tärande, men det är därför det är viktigt med sakkunniga konsulter som kan driva på de första stegen mot förändring och väcka ett intresse för att lära sig mer.

Att jobba med normföränding är inte alltid helt enkelt, motstånd ger uttryck i olika nyanser och former och jag har utvecklat stor respekt till alla medarbetare på Add Gender som driver på förändringen på så många olika platser i samhället.

Alice Wästberg om framtiden

Den horisontella företagsstrukturen har inspirerat mig att själv komma i gång som konsult inom jämställdhet, inkludering, kultur och projektledning. Nu börjar snart normingenjörsutbildningen som jag längtat efter! Den kommer jag gå parallellt med min masterutbildning i kritisk kulturteori där jag vidareutvecklar mina kunskaper i maktrelationer, representation och meningsskapande praktiker.

Mer från bloggen

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och fungerar som service organisation till domstolarna i landet. Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet och där ingår de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

Läs mer >>

En norminnovativ framtid!

För att stötta organisationer i jakten på nya sätt att navigera i komplex och snabbföränderlig terräng har Malin Lindberg som innovationsforskare tillsammans med Add Gender och en upplevelsedesigner utvecklat en helt ny tjänst för norminnovativ utveckling.

Läs mer >>

Öppet brev till medarbetarna

Med anledning av valresultatet skriver vår VD Pernilla Alexandersson idag ett öppet brev till sina medarbetare på Add Gender. Ett brev fullt av av kämparglöd, beslutsamhet och hopp. Läs brevet och inspireras även du till fortsatt arbete för jämställdhet och jämlikhet!

Läs mer >>