Plan Sverige

Att lyfta interna värderingar

Plan International Sverige utgår från FN:s barnkonvention och arbetar för att alla barn på lång sikt ska få möjlighet till positiv utveckling i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Organisationens arbete fokuserar på flickors lika villkor då flickor är en av de grupper i världen som är mest diskriminerade. Plan International Sverige ville under hösten 2018 också katalysera sitt interna likabehandlingsarbete, för att på ett effektivt sätt lyfta värderingsfrågor i vardagen på kontoret. Frågor som behövde besvaras var vad dessa värderingsfrågor betydde kopplat till likabehandling, hur de samspelar med verksamhetens externa målsättningar och den egna rollen som medarbetare och chef.

Med detta i åtanke skräddarsydde och genomförde Add Gender en samverkansprocess för att skapa en levande intern dialog om likabehandling på arbetsplatsen. Syftet var att samverkansarbetet skulle mynna ut i ett unikt arbetssätt för likabehandling och levandegöra de aktiva åtgärderna. Ett tydligt beslutsunderlag togs fram som stöttade i att föra över specifika lärdomar och rekommendationer till både ledning och medarbetare. Idag fortsätter arbetet med likabehandling självständigt och med ett tydligt ramverk och Add Gender fortsätter att tillföra energi och kompetens då det behövs.

kompetensutveckling_liten

Kompetensutveckling

Verksamhetsstyrning

cases_liten

Cases